1 – Llegir molt i estudiar.

Una idea ha de sustentar.se, no pot quedar a l’aire, perquè sinó serà sempre un pensament i mai un fet. Cal conèixer sobre tots els temes, ja que la creativitat neix d’allà, el coneixement farà qie funcioni la idea i aquesta sigui més eficient. La pràctica de la lectura fa a la persona més fluïda en els seus pensaments, generant no només una, sinó diverses opcions com a solució. Cada gran invent va començar amb un pensament creatiu i no necessàriament alguna cosa original, pot ser la modificació de la idea d’una altra persona.

 

2 – Impulsar la creativitat.

No cal quedar-se mai amb el dubte, sempre cal preguntar com funcionen les coses. S’ha de submergir en experiències diferents. Quan una persona es troba en un entorn diferent la ment processa i absorbeix molta informació mentre crea noves idees. L’observar amb curiositat farà que vegi com funciona el món i aquelles coses que no li agragraden, doncs amb el desenvolupament interior assolit, aconseguirà canviar-les.

“Creativitat és ser un descobridor permanent de nous problemes”. Miguel Ángel Cornejo.

 

3 – Plasmar les idees creatives en el paper.

El poder visualitzar un pensament farà que aquest es desenvolupi amb major velocitat. Existeixen eines com els esquemes i els mapes mentals que permeten a l’individu expandir la seva idea i analitzar-la des de fora, de manera que pugui anar elaborant diagrames de flux amb els processos que haurà de realitzar.

 

S’espera que amb aquestes 3 claus per desenvolupar el pensament creatiu la persona analitzi millor els problemes, arribi a obtenir un desenvolupament interior positiu i aprengui a no només veure les idees, sinó a realitzar una pluja amb aquestes expandint la seva mentalitat.

………………………………………………………………………………………………………………

  1 – Leer mucho y estudiar. 

Una idea debe sustentarse, no puede quedar en el aire, porque sino será siempre un pensamiento y nunca un hecho. Hay que conocer sobre todos los temas, ya que la creatividad nace de allí, el conocimiento hará que funcione la idea y ésta sea más eficiente. La práctica de la lectura hace a la persona más fluida en sus pensamientos, generando no sólo uno, si no varias opciones como solución. Cada gran invento comenzó con un pensamiento creativo y no necesariamente algo original, puede ser la modificación de la idea de otra persona.

2 – Impulsar la creatividad.

No hay que quedarse nunca con la duda, siempre hay que preguntar como funcionan las cosas. Se tiene que sumergir en experiencias diferentes. Cuando una persona se encuentra en un entorno diferente la mente procesa y absorbe mucha información mientras crea nuevas ideas. El observar con curiosidad hará que vea como funciona el mundo y aquellas cosas que no le gusten, pues con el desarrollo interior alcanzado, logrará cambiarlas.

 

“Creatividad es ser un descubridor permanente de nuevos problemas”. Miguel Ángel Cornejo.

 

 3 – Plasmar las ideas creativas en el papel.

El poder visualizar un pensamiento hará que éste se desarrolle con mayor velocidad. Existen herramientas como los esquemas y los mapas mentales que permiten al individuo expandir su idea y analizarla desde afuera, de manera que pueda ir elaborando diagramas de flujo con los procesos que deberá realizar.

 

Se espera que con estas 3 claves para desarrollar el pensamiento creativo la persona analice mejor los problemas, llegue a obtener un desarrollo interior positivo y aprenda a no sólo ver las ideas, sino a realizar una lluvia con éstas expandiendo su mentalidad.

Anuncios